Stomerij                Clean-inn Kerkstraat 27 Leerdam tel. 0345-614961

 Copyright © Stomerij Clean-inn Leerdam   

Mail: cleaninn@gmail.com Al sinds 1973 de warme stomerij voor Leerdam en omgeving

Artikel 1 - Inleidende bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten, waarbij als partijen optreden een consument en de stomerij.


Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de consument textiel ter reiniging aanbiedt en de stomerij dit textiel ter reiniging aanneemt. Bij het aangaan van de overeenkomst zal de stomerij:  


Artikel 4 - Verplichtingen van de stomerij

De stomerij verplicht zich om:


Artikel 5 - Verplichtingen van de consument

De consument verplicht zich om:


Artikel 6 - Aansprakelijkheid stomerij

De stomerij staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter beschikking stelling van de aangeboden zaken.

De stomerij is niet aansprakelijk voor;


Artikel 7 - Aflevering en betaling

De stomerij is gerechtigd de haar aangeboden zaak af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs.

Teruggave van de zaken aan de consument geschiedt slechts tegen contante of pin betaling.

Wanneer er sprake is van wanbetaling door de consument en wanneer de termijn als bedoeld in artikel 5 van deze voorwaarden is verstreken, komen alle kosten die de stomerij in redelijkheid moet maken voor het bewaren van de zaken en voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de consument.

Vermissing of beschadiging van de aangeboden zaak kan de stomerij niet worden toegerekend, indien de aangeboden zaak niet aan de consument kan worden teruggegeven binnen een termijn van één jaar vanaf de tussen de consument en de stomerij afgesproken afhaaldatum voor de betrokken zaak, vanwege wanbetaling door de consument of omdat de consument de aangeboden zaak niet heeft afgehaald.

De consument is verplicht de stomerij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn eigendommen zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van de stomerij houden.


Artikel 8 - Klachten

Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument uitsluitend schriftelijk ter kennis van de stomerij te worden gebracht binnen 10 dagen na teruggave van die zaken. Hierbij dient de consument, bijvoorbeeld door vertoning van een door de stomerij op de behandelde zaak aangebracht merkteken, aan te tonen dat de betrokken zaak door de stomerij is behandeld.

De stomerij verplicht zich ten aanzien van bij haar ingediende klachten met betrekking tot beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.